ရန္ကုန္တိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ကိုဘန္းၿပၿပီး ေလာင္းကစားလုပ္ေန

3:05 PM Posted In Edit This 0 Comments »
Yangon News

ရန္ကုန္တိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ကို ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာမွာဖႊဲ႔ၿပီး တစ္ဦး၀င္ေၾကး
၅သိန္း ႏွစ္စဥ္ေၾကးငါးေသာင္းႏွင့္အသင္း၀င္ ၃၅၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ထိုေငြမ်ားမွာ သိန္း ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီးထိုေငြမ်ားကိုအသင္းလူၾကီးဆိုသူမ်ားက
လက္၀ါးၾကီးအုပ္ၿပီး ခႊဲေ၀ယူထားၾကပါသည္။

ထိုအသင္းမွာေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ကိုဘန္းၿပၿပီး ေလာင္းကစားကိုတရား၀င္ပမာၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္
လုပ္ေန ၾကပါသည္။ World gold price ကိုၾကည့္ၿပီးေလႏွင့္၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကာေစ်းကို
အတတ္အက်ေလာင္းၿပီးအႏိူင္အရူံးေဆာ့ေနၾကပါသည္။ေငြအားေကာင္းသူတခ်ဴိ႔ႏွင့္အသင္း
လူၾကီးမ်ားကဦးေဆာင္ခ်ယ္လွယ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္အမ်ားစုမွာအရူံးေပၚၿပီးေနၾကပါသည္
အမ်ားစုမွာ အရူံးမ်ားၿပီးစိတ္ညစ္ေနၾကပါသည္။

အသင္းမွထြက္လိုေသာ္လည္း ေပးထားေသာင္ေၾကးေငြကိုၿပန္မရသၿဖင့္အခက္အခဲၾကံုေနၾကပါသည္။
လူအနည္းစုမွာသာအက်ဴိးၿဖစ္ထြန္းေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အသင္းမွထြက္လို
သူမ်ားအသင္း၀င္ေၾကးကိုၿပန္ရရန္သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းၿဖင့္လႊဲေၿပာင္းယူႏုိင္ရန္ႏွင့္အသင္းၾကီးဖႊဲ႔ၿပီး
ေလာင္းကစားလုပ္ေနၿခင္းကၿပင္းၿပင္းထန္ထန္အေရးယူေပးပါရန္တင္ၿပအပ္ပါသည္။

အမွန္လိုလားသူ
From Yangon

0 comments: